Văn phòng Xanh

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC) đã công bố báo cáo Xây dựng điển hình kinh doanh: Sức khỏe, Tiện nghi và Hiệu suất làm việc, tập trung kêu gọi hành động thực tiễn trong lĩnh vực Văn phòng. Báo cáo bao gồm nhiều điển hình kinh doanh trên thế giới đã áp dụng bộ tiêu chí đánh giá do WorldGBC công bố trong báo cáo năm 2014. Ngoài ra, WorldGBC cũng sẽ cung cấp các nghiên cứu của 4 Hội đồng Công trình Xanh về thị trường và công trình nước sở tại, trong đó sức khỏe và tiện nghi được coi là những công cụ hữu ích để thu hút khách thuê, cũng như mang lại lợi ích cho người sử dụng.

Năm 2014, WorldGBC đã công bố báo cáo Sức khỏe, Tiện nghi và Năng suất làm việc trong Văn phòng. Bản báo cáo bao gồm nhiều điển hình kinh doanh, độc giả có thể tham khảo tại đây.

Với tư cách thành viên của Offices Working Group trong suốt 2 năm qua, WorldGBC cũng đã phát triển nguồn tài nguyên cho phép mọi người truy cập và sử dụng. Xem hướng dẫn chi tiết về thực hiện nghiên cứu đối với văn phòng và tính toán Chất lượng không khí trong công trình (IAQ) tại đây.

Share This