TÀI LIỆU 

Tải về các tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

LOTUS Homes Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016
LOTUS Small Buildings Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016

 

1/ Lợi ích của Công trình Xanh

 

2/ Chi phí xây dựng Công trình Xanh

 

Greening American’s schools – Costs and Benefits 
Version updated on usgbc.org – October 2006
Costing Green: A comprehensive cost database and budgeting methodology  
Version updated on usgbc.org – July 2004

 

3/ Thực trạng năng lượng tại Việt Nam

Share This