TÀI LIỆU 

Tải về các tài liệu chuyên môn LOTUS và Công trình Xanh bên dưới:

 

LOTUS Phi nhà ở – Phiên bản 2.0 – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2015

LOTUS Homes – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS SB – Hướng dẫn kỹ thuật
Cập nhật đến tháng 6/2016

LOTUS Non-Residential V2.0 – Technical Manual
Version released in June 2015

LOTUS Multi-family Residential Pilot – Technical Manual
Version released in October 2015

LOTUS Building in Operation V1 – Technical Manual
Version released in June 2017

LOTUS Homes Pilot – Technical Manual
Version released in June 2016

 

 

LOTUS Homes Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016
LOTUS Small Buildings Pilot – User Tool
Version updated on the 01/12/2016

 

Sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

Chi phí xây dựng Công trình Xanh

Greening American’s schools – Costs and Benefits 
Version updated on usgbc.org – October 2006
Costing Green: A comprehensive cost database and budgeting methodology  
Version updated on usgbc.org – July 2004

 

Share This