Công thức so sánh hơn là phần ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm chắc được các công thức so sánh hơn giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

Mục Lục

Công thức so sánh hơn

Công thức so sánh hơn được sử dụng những đặc điểm tính chất của hai chủ thể hoặc sự vật với nhau.

Công thức so sánh hơn

Công thức so sánh hơn

Xem thêm: 

So sánh hơn với tính từ ngắn

Công thức: S + V + Adj + -er + than

So sánh hơn với trạng từ ngắn

Công thức: S + V +Adv + -er + than

Lưu ý:

– Những tính từ hoặc trạng từ ngắn có 1 âm tiết, chúng ta chỉ cần thêm đuôi -er vào ngay sau tính từ đó để tạo thành 1 âm tiết.

– Những tính từ hoặc trạng từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y, ta chuyển -y thành -i sau đó thêm đuôi -er. Ví dụ: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier.

– Những tính từ hoặc trạng từ ngắn có kết thúc bằng 1 phụ âm nhưng trước đó là 1 nguyên âm, ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi -er. Ví dụ: fat → fatter, big → bigger, sad → sadder.

So sánh hơn với tính từ dài

Công thức: S + V + more + Adj + than

So sánh hơn với trạng từ dài

Công thức: S + V + more + Adv + than

Lưu ý:

– Những tính từ hoặc trạng từ 2 âm tiết trở lên, có kết thúc bằng -ly, giữ nguyên đuôi -y, thêm more vào trước từ đó để tạo công thức so sánh hơn. Ví dụ: boldly → more boldly, likely → more likely, coldly → more coldly, sadly → more sadly.

– Thêm “far”, “much”, “a lot” trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh tính chất của câu.

Công thức so sánh nhất

So sánh nhất là khi ta so sánh một cái gì đó hơn tất cả ví dụ như tốt nhất, đẹp nhất, to nhất, cao nhất…

Công thức so sánh nhất

Công thức so sánh nhất

So sánh nhất với tính từ ngắn

Công thức: S + V + the + adj + EST ….

So sánh nhất với tính từ dài

Công thức: S + V + the MOST + adj ….

So sánh kém nhất

Công thức: S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Lưu ý: Trong so sánh nhất các trạng từ và tính từ của câu đó được thay đổi bằng cách thêm đuôi -est vào cuối từ và thường đi kèm với “the”.

  • The greatest
  • The coolest
  • The smallest
  • The fastest

Tuy nhiên cũng có vài trường hợp bất quy tắc khác như:

  • The cutest các từ có chữ cái tận cùng là -e, thì sẽ chỉ cần thêm -st để tạo đuôi -est.
  • The tiniest các từ có chữ cái tận cùng là -y, thì sẽ chuyển thành -i, thêm -est để tạo thành -iest.
  • The best/the worst đây là dạng so sánh nhất đặc biệt của hai từ good và bad.

Các dạng bài tập về so sánh hơn nhất

Bài 1: Viết lại câu với dạng so sánh hơn và so sánh nhất

1. Today is beautiful than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in his team is more taller than Nick.

➔ Nick is _______________________________.

3. No car is more expensive than his car.

➔ His car is ____________________________.

4. Sarah is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Sarah wants to pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This phone is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10. Lan is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. My piano class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This bed is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Sarah.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Vy visits his parents ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Sarah had run ________ , his brother could have caught her.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

Bài tập 3: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) các câu dưới đây:

1. This is the more wonderful car she has ever drive.

2. No mountain in Viet Nam is the taller than Fansipan.

3. Pham Nhat Vuong is the richer people in Viet Nam.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in the world is Ronadol.

Bài 4. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Tigers are ………… (intelligent) than cats.

2. Ly is…………… (old) than Nam.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a ………………. (small) than this park.

5. Sarah is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (small) than yours.

8. The weather this autumn is even ……………… (beautiful) than last autumn.

9. This car is ……………… (big) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(bord) than a holiday in the sea.

Bài 5. Chọn đáp án đúng.

1.Her illness was ________ than we had thought at first.

A. much serious

B. more serious

C. serious

D. most serious

2. Hoang is _______ in his class.

A. fater

B. the most fat

C. the fatest

D. more fat

3. Traveling by plane is _______ than traveling by car.

A. fast

B. more fast

C. the most fast

D. faster

4. Today I feel ______ than I did yesterday.

A. the worst

B. worst

C. worse

D. bad

5. Could you speak China _______ than, so I can understand what you mean?

A. more clearly

B. clearly

C. the most clearly

D. the clearest

6. That car ticket is _________ of all.

A. expensive

B. the most expensive

C. more expensive

D. the expensive

7. Hoang works ________ than most of him friends.

A. a lot more hardly

B. more hardly

C. many harder

D. much harder

8. I tried to spend ______ money.

A. little

B. less

C. the least

D. the less than

9. Lan is much _______ than me.

A. prettier

B. pretty

C. the prettiest

D. more prettier

10. My mom speaks English ______ I do.

A. fluently

B. more fluently than

C. more fluently

D. most fluently

Bài viết đã tổng hợp những thông tin về ngữ pháp so sánh hơn, so sánh nhất. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên và những dạng bài tập bạn có thể ôn tập và hoàn thành thật tốt dạng ngữ pháp này.

Facebook Comments Box
Rate this post

Bài liên quan