Ban Giám đốc

Ban Giám đốc và Ban Cố vấn của VGBC gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đại diện cho tất cả các bên liên quan trong ngành xây dựng như các cơ quan chính phủ, khối học thuật, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ phát triển và khu vực tư nhân.

 

Thành viên Sáng lập:

– Ông Tom Miller, Green Cities Fund, INC – Miller & Ngo
– Ông Lê Cường, ARB Palisades
– Ông Jalel Sager, Nguyên Giám đốc Điều hành của VGBC
 
Chủ tịch Danh dự:
– Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
 
 
Ban Điều hành
 
Chủ tịch:
– Bà Melissa Susan Merryweather, Trưởng đại diện Green Cities Fund, INC tại Việt Nam
 
Phó Chủ tịch:

– Bà Vương Thị Ngọc Thái, BCI Asia – Việt Nam

Thủ quỹ:

– Ông Đỗ Mạnh Dũng, Schneider Electric Việt Nam
 
Thư ký:
– Ông Hoàng Mạnh Nguyên, Viện Kiến trúc Nhiệt đới – Đại học Kiến trúc Hà Nội
 
Các thành viên:
– Ông Đặng Thành Long, Giám đốc Điều hành của VGBC
– Ông Yannick Millet, Nguyên Giám đốc Điều hành của VGBC
– Bà Phan Thu Hằng, Saint-Gobain Việt Nam
– Ông Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Công ty NVD
– Ông Dương Thiện, Transform Architecture
– Bà Lê Thị Bích Thuận, Tổng hội Xây dựng Việt Nam
– Bà Ngụy Thị Khanh, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
– Ông Lê Cường, ARB Palisades
– Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Holcim Việt Nam
– Ông Vũ Linh Quang, ARDOR Architects
 
 
Share This